REJESTRY NOTARIALNE

PODSTAWA PRAWNA

W zakresie merytorycznym System Rejestry Notarialne funkcjonuje na podstawie:

 • ustawy Kodeks postępowania cywilnego
 • ustawy Prawo o notariacie
 • ustawy Ordynacja podatkowa
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawy Kodeks spółek handlowych
 • ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • ustawy o Zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • uchwały Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i zasad jego funkcjonowania
 • uchwały Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Testamentów i zasad jego funkcjonowania
 • regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia dostępu do rejestrów notarialnych, dokonywania wpisów w tych rejestrach i uzyskiwania wynikających z nich informacji
 • konwencji z Bazylei (1972-05-16) w sprawie systemu rejestracji testamentów (Polska nie przyjęła jeszcze tej konwencji, jednak Notarialny Rejestr Testamentów stosuje w praktyce zasady określone w tej konwencji)
 • umów pomiędzy Krajową Radą Notarialną a Stowarzyszeniem Sieci Europejskich Rejestrów Testamentów (ang. ENRWA)

Dostęp do Systemu zapewnia podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez jedno z kwalifikowanych centrów certyfikacji zarejestrowanych w Narodowym Centrum Certyfikacji.

Używamy plików cookies.
X
Witryna internetowa używa plików cookies i podobnych technologii w celu świadczenia usług. Jeżeli ustawienia przeglądarki nie zostaną zmienione, pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
Opracowanie RejNET.